Reklamácia/Vratenie tovaru

Úvod Reklamácia

Reklamačný poriadok e-shopu  www.zrnkova.sk

Zrnkova s.r.o.
Dobrianského 23
Humenné
066 01
Slovenská republika

IČO: 50 326 571
DiČ: 2120294671
IČ DPH: SK2120294671


Zapísaný na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.33036/P

 ďalej len „Predávajúci“

1. Všeobecné ustanovenia

1.1  Predávajúci prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „eshop“) ponúka zákazníkom

tovar na kúpu,  na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

1.2  Predaj tovaru prostredníctvom e-shopu je upravený vo Všeobecných obchodných podmienkach

Predávajúceho (ďalej len "VOP").

1.3  Reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa  VOP

1.4  Reklamačný poriadok upravuje a popisuje spoluprácu medzi kupujúcim a Predávajúcim pri

prípadných vadách  tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.

1.5  Kupujúci je povinný zoznámiť sa s reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru.

Objednaním tovaru od predávajúceho súhlasí s Reklamačným  poriadkom.  

1.6  Predávajúci vystavuje nákupný doklad o kúpe ku každému zakúpenému tovaru (faktúra), ktorý

slúži ako záručný list (ak nie je vystavený samostatný záručný list).

1.7  Vylúčenie podnikateľov

Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci

svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti podľa VOP. Práva a povinnosti Predávajúceho a

kupujúceho - podnikateľa týkajúce sa vád tovaru sú upravené v obchodnom zákonníku SR

2. Dĺžka záruky

2.1  Dňom prevzatia tovaru kupujúcim začína plynúť Záručná doba.

2.2  Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.

2.3  V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. §

619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku.

2.4  Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak

nebudú uplatnené v záručnej dobe.

 

 

3. Záručné podmienky

3.1  Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a

hmotnosť.  

3.2  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré

sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

3.3  Výnimky zo záruky  - záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo

z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti apod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej

sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným

zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Ďalej sa záruka

nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

a)mechanickým poškodením tovaru,

b )používaním tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach,

c) nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo

všeobecnými princípmi,

d)vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.

3.4  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec

prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova

od prevzatia nového tovaru.

3.5  Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako

dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci

nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne

zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré Predávajúci zákazníka neupozornil, je

zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie

peňazí), je zákazník povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

3.6  Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav zásielky a tovaru. Kupujúci je

oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je

napr. neúplná (s výnimkou, že je objednávka vybavovaná viac dodávkami) alebo poškodená. Ak takto

poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v

preberacom protokole prepravcu.

3.7  Kupujúci je povinní skontrolovať neporušenosť obalu pri preberaní zásielky, a úplnosť doručenej

zásielky za prítomnosti dopravcu. za  Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť

Predávajúcemu  a s dopravcom je potrebné spísať  zápis o škode ktorý následne kupujúci zašle  e-

mailom  alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho

poškodenia zásielky dáva Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou

zmluvou.

 

3.8  Miesto reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie v SR je:  Kukoreliho 52, 066 01  Humenné.

3.9  Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu: Kukoreliho 52, 066 01  Humenné .

Spolu s reklamovaným tovarom kupujúci zašle

 reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva)

priložiť kópiu reklamačného listu (faktúry)

podrobný popis závady

3.10 Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar

reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii. Na reklamačnom liste musí byť rovnaké sériové číslo,

ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

3.11 Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný

tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky

bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

 

4. Spôsob vybavenia reklamácie

4.1  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne

odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného

odkladu odstrániť.

4.2  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať

ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej

zmluvy (vrátenie peňazí).

4.3  Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj

vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady

po jej odstránení tovar riadne užívať.  

4.4  Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí),

záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už

túto voľbu sám jednostranne meniť.

4.5  Určenie spôsobu

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv spotrebiteľ uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť

spôsob vybavenia reklamácie  ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa

uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické

zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

4.6 Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch

možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo

dňa uplatnenia reklamácie.

 Za vybavenie reklamácie sa považuje:

a. odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. doručenie

informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie

b.  odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene

kupujúcemu, popr. odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho

pripravená na vyzdvihnutie.  

4.7 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže reklamáciu

vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie iba na základe výsledku odborného posúdenia. Náklady

na odborné posúdenie, ako aj všetky náklady súvisiace s odborným posúdením znáša počas prvých 12

mesiacov od kúpy výrobku vždy predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a ich

úhradu nemožno od spotrebiteľa vyžadovať.

4.8 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa

uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou

kolonkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo

sms správa alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným

potvrdením o jej odoslaní.

4.9 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V

prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená

výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

 

5. Súčinnosť kupujúceho

5.1  Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu, bezodkladne

akúkoľvek  súčinnosť  k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane

zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru).  

5.2  Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s

hygienickými predpismi alebo obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a

príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.

5.3  Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného (1) mesiaca od

vyrozumenia o jej vykonaní.

 

 

6. Záverečné ustanovenia

 

6.1  Tento reklamačný poriadok je platný od 01.06.2015.

 

6.2  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia

umiestnením jeho nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

 

6.3  Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmto

platným reklamačným poriadkom.

 

 

7. Dozor

 

Orgán dozoru vykonáva:

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

 

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

 

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Copyright 2015 - 2020 © zrnkova.sk
26e88d3f745e1c49e25afd3411bfa8bd