Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

1.1.


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je
Zrnkova s.r.o.
Dobrianského 23
Humenné
066 01
Slovenská republika
IČO: 50 326 571
DiČ: 2120294671
IČ DPH: SK2120294671
Zapísaný na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.33036/P (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim,
ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.
1.2.
Kupujúcim (objednávateľom) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba,
ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).
1.3.
Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu
kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na
firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a
fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.
1.4.
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že
predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne
od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred
všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.5.
Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje
predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú
dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na
základe otázky kupujúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1.
Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy
kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu
a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke
predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len
"objednávka").
2.2.

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové
potvrdenie predávajúcim o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky
kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim
označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky
do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
2.3.
Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je
predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o
mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy
tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom
(obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné
údaje.
2.4.
Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej
zmluvy a nie sú považované za záväzné. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania
dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného
tovaru. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej
moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti
dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch
predávajúci o tom informuje kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania
náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a
odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri
zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 kalendárnych dní
rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak. V
prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so
zrušením objednávky.

3.Práva a povinnosti predávajúceho
3.1.
Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom
množstve, kvalite a termíne.
3.2.
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný
tovar.

4.Práva a povinnosti kupujúceho
4.1.
Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane
nákladov na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej
osoby


4.2.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom
zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


5.Dodacie podmienky
5.1.
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s
objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci
berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter.
Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru
alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok
objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase
kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne
dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak kupujúci objedná tovar neštandardných rozmerov
alebo tovar ťažší ako 30 kg, predávajúci dohodne platobné a dodacie podmienky s
objednávateľom individuálne.
5.2.
V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť
zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno/obchodné
meno, adresa, telefón).
5.3.
Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň v prípade platby na
dobierku aj dokladom o zaplatení tovaru. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru
v písomnej forme. Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži
zároveň ako záručný list.
5.4.
V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia
tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručná bez zavinenia predávajúceho, napr. ak si
kupujúci neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim, alebo v časovom rozsahu, ktorý si
kuriér s kupujúcim vopred dohodol, alebo kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne
neprevzal, a pod. ), predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená
minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny
objednávky. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so
žiadosťou o informáciu, ako sa má ďalej postupovať s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto
výzvu má kupujúci termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak kupujúci požiada o opätovné
odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý
manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej
zásielky je možné už len na základe úhrady vopred prevodom na bankový účet. Pokiaľ kupujúci
na výzvu predávajúceho v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany
predávajúceho stornovaná.
5.5.
Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnej stránky
výrobcov ich, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov. Váha, rozmery a
ostatné údaje o tovare udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 5% z uvedenej
hodnoty.
5.6.
Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné
strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb
tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo predávajúci dodá tovar vlastnými
prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho na
odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním
tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho
dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v
plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci
všetky povinnosti uschovaváteľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne
uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar
predávajúceho.
5.7.
V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve
kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala
osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej
zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru
opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky
náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia
v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v
záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp.
jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v
protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
5.8.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (poštou,
kuriérom) alebo udaním nesprávnej adresy kupujúcim. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať
tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o
prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez
toho aby prevzal zásielku ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie
tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto
prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru
zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú
predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu
poskytnuté.
5.9.
V prípade, ak sa kupujúci aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, predávajúci dohodne
platobné a dodacie podmienky s kupujúcim individuálne. Pri doručení objednávky do ČR kupujúci
platí cenu tovaru a dopravy kuriérskou službou v prepočte na Kč podľa aktuálneho kurzu
Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).


6. Kúpna cena
6.1.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve
a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane
nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby, dobierkou v
mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo
bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
6.2.
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane
DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené
inak.
6.3.
Predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu kúpnej ceny (predávajúci teda negarantuje
cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase uskutočnenia
objednávky, nakoľko je táto cena závislá od zmeny cien výrobcov alebo dodávateľov
predmetného tovaru, prípadne je závislá od zmeny právnych predpisov, alebo zmeny kurzu
Eura ). Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Súčasťou ceny nie je doprava
ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná
podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako
napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo
počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
6.4.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň
platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.5.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v
kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.6.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve,
kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade
s platnými právnymi predpismi SR.
6.7.
V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné
strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na
kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť
predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.


7. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
7.1.
Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
7.2.
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u
predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
7.3.
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním
objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe
reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní
záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Zákon").
7.4.
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
7.5.
Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú
zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
7.6.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré
zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u
predávajúceho.
7.7.
Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže
uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v
čase prevzatia tovaru.
7.8.
Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru
vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu s originálnym obalom
tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.
7.9.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je
nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr.
dopraviť tovar priamo určenej osobe).
7.10.
Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak
kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
7.11.
Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo
vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom
je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o
jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je
reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je
povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie
doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o
vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má
možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.


7.12.
Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623
Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob
vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od
začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité
technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví
ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie
však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na
vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru
za nový tovar.
7.13.
Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania
zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva
uzatvorená, musel vedieť.
7.14.
Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými
technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
7.15.
Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo
dokumentácie tovaru,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a
mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami
uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými
predpismi platnými v SR,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či
atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
7.16.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich
spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


7.17
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej, kuriérskej alebo
donáškovej služby, prípadne prostredníctvom e-mailu.
7.18.
Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne
prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných
dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
7.19.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej
opravy tovaru.
7.20.
Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
7.21.
Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.
7.22.
Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú
vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar
riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho
reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu
vystavením dobropisu na vadný tovar.
7.23.
Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
7.24.
Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej
odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
7.25.
Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako
troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
7.26.
Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci
riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady
tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

8. Osobné údaje a ich ochrana
8.1.
Informačná povinnosť prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ
Zrnkova s.r.o. , Dobrianského 23, 066 01 Humenné, IČO: 50 326 571
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby prostredníctvom sprostredkovateľa:
1. All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 36 654 965
2. Miriam Voľanská, SNP 2999145, 066 01 Humenné, IČO: 47 496 673
8.2.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa postupuje v
súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb
v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len
„Nariadenie“), a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a
účinnom znení (ďalej len „Zákon“), spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutne potrebnom
na naplnenie vymedzeného alebo ustanoveného účelu a prijal primerané technické, personálne a
organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov v súlade s
Nariadením a Zákonom.
8.3.
Dotknutá osoba je na účely zaplatenia kúpnej ceny a doručenia objednaného tovaru povinná
poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-
mailová adresa, telefón. Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje poskytnúť na základe
kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. V prípade odmietnutia poskytnúť svoje
osobné údaje má prevádzkovateľ právo odmietnuť predaj tovaru dotknutej osobe.
8.4.
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby len kuriérskej firme na účely doručenia
tovaru. Osobné údaje dotknutej osoby sú ďalej sprístupnené v nevyhnutnom rozsahu a na
nevyhnutne potrebný čas poskytovateľovi webhostingu.
8.6.
Dotknutá osoba je zodpovedná za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov
poskytnutých prevádzkovateľovi. Každú zmenu osobných údajov je povinná prevádzkovateľovi
bezodkladne oznámiť.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
9.1.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob,
nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej
zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia
povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak
ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný
dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je
uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať
kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní
od oznámenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.
9.2.
Kupujúci má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania
dôvodu a to v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o
ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). V takom prípade kupujúci kontaktuje
predávajúceho a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o
odstúpení od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu objednávky, presnou
špecifikáciou tovaru, spôsobu, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu
alebo poštovú adresu. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane originálneho
obalu, dokumentácie, návodu, príslušenstva, a pod.) kupujúci zašle na vlastné náklady spolu s
originálom dokladu o kúpe a s formulárom pre vrátanie tovaru späť na adresu predávajúceho (ale
nie formou dobierky). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný
tovar v lehote 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru a to rovnakým spôsobom aký bol použitý
pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.
9.3.
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára,
ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.
9.4.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je
poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar
uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho
zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň
používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 dní odo
dňa prijatia vráteného tovaru a to rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ
kupujúci nepožiada inak.
9.5.
V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bodoch 10.2. a 10.3. týchto
všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a
predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na náhradu
nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
9.6.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa
služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej

zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy pri predaji tovaru zhotoveného podľa
osobitných požiadaviek kupujúceho, pri tovare určeného osobitne pre jedného kupujúceho, pri
tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo
pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

10.Dozor
Orgán dozoru vykonáva:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

11. Záverečné ustanovenia
11.1
Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov,
akciách a službách predávajúceho, ak s tým vopred vyslovil súhlas. Kupujúci môže zasielanie
kedykoľvek odvolať cez link, ktorý sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.
11.2.
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať
písomnú formu.
11.3.
V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od
doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu.
11.4.
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä
prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné
strany. Elektronická forma komunikácie však nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od
kúpnej zmluvy.
11.5.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o
štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 o
ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 250/2007 o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
11.6.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.
Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená
umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Prevádzkovateľ si
vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
11.7.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej
zmluvy.
11.8.
Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si tieto všeobecné
obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na
ostatné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, predávajúci nezodpovedá
kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v
dôsledku nedbanlivosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak
sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto
všeobecných obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo
čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok a
zvyšné časti príslušného ustanovenia všeobecných obchodných podmienok tým ostávajú
nedotknuté.

 

 

Copyright 2015 - 2020 © zrnkova.sk
26e88d3f745e1c49e25afd3411bfa8bd